Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

 

 

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Piątek, 21 czerwca 2024
Imieniny: Alicja, Marta, Alojz
słonecznie
20°C

Deklaracja dostępności

Wstęp

Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://dcro.org.pl/.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji dostępności: 2024.03.28

Podczas przeprowadzonego badania sprawdzono zawartość strony manualnie oraz za pomocą walidatora.

Walidator nie wykazał odstępstw od norm, natomiast manualne badanie na podstawie

listy kontrolnej pobranej ze strony rządowej, przeprowadzone na stronie 

wykazały zgodność ze standardami WCAG 2.1 i ustawą.

-Na stronie prawidłowo działa nawigacja klawiaturą,

-Elementy są prawidłowo opisane,

-Menu jest niezmienne,

-Strona jest responsywna,

-Jest odpowiednia dla wszystkich użytkowników,

-Wszystkie tytuły oraz struktury są zastosowane zgodnie z wytycznymi,

-W formularzach pola są opisane i wykazują informację na temat błędów,

-Osoby niesłyszące lub niedosłyszące mogą złożyć wniosek o zapewnienie tłumacza lub tłumacza przewodnika.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Karwacki, lkarwacki@dcro.org.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 75 6459 718. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.o. znajduje się w kompleksie zabytkowych budynków, z których 3 przeznaczone są na działalność medyczną. Ponadto placówka otoczona jest terenem o powierzchni 42 ha na którym znajduje się zabytkowy kompleks parkowy, a także łąki i lasy. Po terenie można przemieszczać się pojazdami mechanicznymi po drogach asfaltowych i częściowo mineralnych. Dla pieszych wyodrębnione są ścieżki piesze o podłożu mineralnym lub gruntowym. Odległość między Pawilonem 1A i 2A wynosi do 1km.

 


Dostępność poszczególnych Pawilonów określa poniższe zestawienie:

 

Pawilon 1A, ul. Korczaka 1, 58-400 Kamienna Góra

Do budynku prowadzi 1 wejście od strony zachodniej z bezpośrednim dostępem z poziomu drogi asfaltowej.
Punkt informacyjny znajduje się po prawej stronie od wejścia.
Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia z poziomu wejścia, na pozostałe kondygnacje prowadzą 2 windy rozmieszczone po przeciwległych końcach budynku.
Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, pomieszczenie nr 22.
(na Oddziale znajduje się także toaleta dla pacjentów przystosowana dla osób 

z niepełnosprawnościami).

Przed budynkiem wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Osoby niesłyszące lub niedosłyszące mogą złożyć wniosek o zapewnienie tłumacza lub tłumacza przewodnika.

 

Pawilon 1B, ul. Korczaka 1a, 58-400 Kamienna Góra

Do budynku prowadzi 1 wejście od strony zachodniej z dostępem po schodach. Do poziomu parteru prowadzi także pochylnia dostępna z poziomu chodnika. Na chodnik z poziomu drogi asfaltowej można dostać się wyłącznie z pomocą osoby trzeciej.
Punkt informacyjny dla Pawilonu 1B znajduje się w Pawilonie 1A.
Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia z poziomu wejścia, pozostałe kondygnacje są wyłączone z użytkowania.
Budynek nie posiada ogólnodostępnej toalety dla osób z niepełnosprawnościami (na Oddziałach znajdują się toalety dla pacjentów przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami).
Przed budynkiem wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami (są to miejsca wspólne dla Pawilonu 1A i 1B).
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Osoby niesłyszące lub niedosłyszące mogą złożyć wniosek o zapewnienie tłumacza lub tłumacza przewodnika.

 

Pawilon 2A, ul. Korczaka 1h, 58-400 Kamienna Góra

Do budynku prowadzą 3 wejścia:

Od strony zachodniej, do którego dostęp z poziomu drogi asfaltowej możliwy jest po pochylni (kąt nachylenia wymaga wsparcia osoby trzeciej przy podjeździe, szpital ma w planie na 2024 rok przebudowę pochylni).
Od strony południowej do którego dostęp możliwy jest po schodach, osoby na wózkach inwalidzkich nie mają możliwości skorzystania z tego wejścia.
Od strony północno- wschodniej (od podwórka) znajduje się winda umożliwiająca dostęp do wszystkich kondygnacji. Do wejścia prowadzi droga nieutwardzona.
Punkt informacyjny znajduje się na środku budynku na parterze przy południowym wejściu.
Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia z poziomu wejścia północno- wschodniego, budynek wyposażony jest w 2 windy zlokalizowane po przeciwległych końcach budynku.
Budynek nie posiada ogólnodostępnej toalety dla osób z niepełnosprawnościami (na Oddziałach znajdują się toalety dla pacjentów przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami).
Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsca parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Szpital posiada w planie na 2023/ 24 rok wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej do wejścia północno- wschodniego, w ramach którego zostaną wyznaczone miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Osoby niesłyszące lub niedosłyszące mogą złożyć wniosek o zapewnienie tłumacza lub tłumacza przewodnika.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.